皇冠体育寻求亚洲战略合作伙伴,皇冠代理招募中,皇冠平台开放会员注册、充值、提现、电脑版下载、APP下载。

首页快讯正文

Đảng bộ thị xã Bình Long phát huy vai trò hạt nhân tổ chức đảng

admin2023-03-061Sòng bàiSòng bài online

Bài 2
NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM

NGUYỄN HỒNG TRÀ
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

BPO - Trong bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước luôn tìm mọi âm mưu, thủ đoạn tinh vi, liên kết thực hiện “diễn biến hòa bình” hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ thành tựu của cách mạng Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta xác định rõ: Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn là nhiệm vụ cấp bách quan trọng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” nhấn mạnh: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là vấn đề cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng hiện nay; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân”.

Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Bình Long luôn hướng tới đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, sắc bén, thuyết phục của công tác chính trị tư tưởng, đoàn kết, nhất quán và sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện của tập thể cấp ủy các cấp; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; kết hợp và phát huy sức mạnh lãnh đạo và quản lý trong từng cơ sở, đơn vị; công khai, minh bạch và dân chủ trong tập thể cấp ủy khi bàn bạc và giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Đảng. Bên cạnh đó, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu các địa phương cơ sở, cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Tiếp tục nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng nói chung và việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cấp ủy viên cơ sở có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao nói riêng...

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 nhấn mạnh: “Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng… Thực hiện đồng bộ việc xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp ủy…”. Nghị quyết đại hội cũng đã xác định để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đề ra, đó là công tác cán bộ và quản lý đảng viên. Thời gian tới, phát huy những kết quả đạt được trong suốt chiều dài lịch sử hơn 36 năm đổi mới đất nước, gần 14 năm từ ngày thành lập thị xã, Đảng bộ thị xã Bình Long đã rút ra những bài học quý giá. Đó là phải đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo các cấp ủy trong toàn Đảng bộ, nhất là cấp ủy cơ sở cần tập trung thực hiện tốt công tác nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, trước hết là năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan, đơn vị. Nâng cao năng lực quán triệt, cụ thể hóa, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên vào tình hình thực tiễn của tổ chức cơ sở đảng; năng lực xác định các chủ trương, giải pháp đúng đắn, khả thi để lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn cấp ủy cơ sở và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, gương mẫu; có năng lực tổ chức hành động thực tiễn tốt; có tư duy đổi mới, phong cách làm việc “trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân”, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nội dung nâng cao chất lượng đảng viên.

,

百家乐代理网站(www.BJL88.vip)是线上直营的澳门百家乐官方网站。澳门百家乐官网开放澳门百家乐网址:百家乐代理网址、百家乐会员网址,并提供百家乐平台代理开户、百家乐平台会员注册、线上百家乐充值、线上百家乐提现、线上百家乐投注、线上百家乐电话投注等业务。

,

Bên cạnh đó là đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đảng viên về tư tưởng chính trị, kiến thức chuyên môn, phẩm chất đạo đức, lối sống nói chung và trong từng lĩnh vực hoạt động của đảng viên. Gắn việc phân công công tác cho đảng viên với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đánh giá chất lượng, khen thưởng và kỷ luật đảng viên. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên thi hành Điều lệ Đảng, thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Làm tốt công tác phát triển Đảng, coi trọng chất lượng kết nạp đảng viên; nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên...

Phấn đấu xây dựng Bình Long đạt đô thị loại III

Những thành tựu phát triển của đất nước, của tỉnh Bình Phước cùng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Bình Long đạt được những năm qua là động lực thúc đẩy sự phát triển của thị xã trong thời gian tới. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, Bình Long vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội của thị xã còn hạn chế, quy mô các ngành nhỏ lẻ, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp, có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thị xã… Vì vậy, để phát triển, phấn đấu sớm xây dựng thị xã Bình Long đạt các tiêu chí đô thị loại III, trở thành đô thị thương mại - dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, thời gian tới Ban Thường vụ Thị ủy Bình Long yêu cầu đảng bộ các xã, phường, các tổ chức đảng trong công tác cán bộ phải chọn đúng người đứng đầu, đặc biệt cán bộ cấp chiến lược phải thực sự là tấm gương tiêu biểu về trình độ, năng lực chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sáng, có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược, có tinh thần quyết đoán, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, không vụ lợi, có uy tín đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bố trí sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý tránh hình thức, lợi ích nhóm; không để quy trình lựa chọn người đứng đầu biến tướng thành tệ nạn “thứ nhất hậu duệ, thứ nhì tiền tệ, thứ ba quan hệ, thứ tư trí tuệ”; “không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn”; dứt khoát không đưa vào cơ quan lãnh đạo những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người đã phạm sai lầm.

Cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng phải chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, các nguyên tắc, chế độ, quy định trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Quản lý chặt chẽ cả đội ngũ và từng cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các mối quan hệ trong cơ quan, đơn vị; về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, thực hiện tốt cơ chế kiểm soát quyền lực của người đứng đầu, tránh lạm quyền, độc đoán chuyên quyền. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của người đứng đầu để bảo đảm gương của người đứng đầu luôn trong sáng.


Bên cạnh đó, kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng một số cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, hám quyền lực, tham nhũng, tiêu cực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của dân...; phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng...; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao... dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm tổn hại đến bản chất, uy tín, sức chiến đấu của tổ chức đảng và suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng.

Các đảng bộ xã, phường và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phải xem công tác đảng viên là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; nâng cao chất lượng của các tổ chức cơ sở đảng không tách rời nhiệm vụ nâng cao chất lượng đảng viên. Quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, cấp ủy viên, phải xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có ý nghĩa quyết định đến việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức, cán bộ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng ở các đảng bộ, chi bộ.

网友评论

热门标签